توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت كنترل و پذيرش بتن 69 اسلاید

 

فهرست مطالب:

نمونه برداري از بتن تازه
تهيه نمونه از بتن سخت شده داخل قطعه يا قالب
نكات مهم در نمونه برداري از بتن تازه
انواع نمونه هاي بتن سخت شده قالب گيري شده
كنترل كفايت عمل آوري با نمونه هاي عمل آمده در كارگاه
كنترل مقاومت بتن نمونه هاي آگاهي
كنترل بتن از نظر يكنواختي اختلاط بويژه براي بتن آماده
تهيه نمونه براي كنترل مقاومت مخلوط آزمون آزمايشگاهي
تهيه نمونه هاي كنترلي (آزمايشي) جهت بررسي انطباق با رده مورد نظر
ضوابط نمونه برداري و آزمايش نمونه هاي كنترلي
ضوابط پذيرش بتن نمونه هاي آزمايشي ( عمل آمده در آزمايشگاه )
ضوابط تهيه مغزه بتن سخت شده از قطعه
بررسي بتن كم مقاومت
آزمايش بارگذاري اعضاي خمشي
نمونه برداري از بتن تازه
تهيه نمونه از بتن سخت شده داخل قطعه يا قالب
نكات مهم در نمونه برداري از بتن تازه
انواع نمونه هاي بتن سخت شده قالب گيري شده
كنترل كفايت عمل آوري با نمونه هاي عمل آمده در كارگاه
كنترل مقاومت بتن نمونه هاي آگاهي
كنترل بتن از نظر يكنواختي اختلاط بويژه براي بتن آماده
تهيه نمونه براي كنترل مقاومت مخلوط آزمون آزمايشگاهي
تهيه نمونه هاي كنترلي (آزمايشي) جهت بررسي انطباق با رده مورد نظر
ضوابط نمونه برداري و آزمايش نمونه هاي كنترلي
ضوابط پذيرش بتن نمونه هاي آزمايشي ( عمل آمده در آزمايشگاه )
ضوابط تهيه مغزه بتن سخت شده از قطعه
بررسي بتن كم مقاومت
آزمايش بارگذاري اعضاي خمشي